Time in classical:
 

Hallway and Stair

Analogous

by Mæwtāy
Every day, those movements in a small room create a new story that exists in a period and dissolves. All the traces are recorded, memories, stories have been told, reused objects, discarded objects, and re-installed objects imply these repeated decorative flowers left no suspect to the viewers.

       ในทุกๆวัน ความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นในห้องเล็กๆมีเรื่องราวเกิดขึ้นใหม่ตลอดเวลา มีอยู่ในช่วงระยะหนึ่ง แล้วสูญสลายหายไป แต่ร่องรอยต่างๆ ยังคงถูกฝังไว้ในบันทึก ทั้งความทรงจำ เรื่องเล่าที่ถูกเล่า วัตถุที่ใช้ซ้ำ วัตถุที่ถูกทิ้ง  วัตถุที่ถูกจัดวางขึ้นมาใหม่

        เปรียบเหมือนดอกไม้ถูกตัดแต่งผลิตซ้ำจนผู้มาใหม่มองเห็นเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้